Update 25 november 2018

25 november 2018

ACTIEGROEP:
De afgelopen week zijn we weer goed bezig geweest.

* Donderdag waren we aanwezig bij de ALV van het KNGF. Deze werd voorafgegaan door een hapje en een drankje. Hier hebben we interessante gesprekken gevoerd met collega's.

Ook met onze nieuwe voorzitter kunnen spreken. Hij is zéér begaan met de fysiotherapeuten en wil zich inzetten voor de verbetering van de positie van de fysiotherapie. Na zijn benoeming wil hij graag met ons in gesprek. 
Inmiddels weten we dat hij benoemd is! We hebben hem gefeliciteerd en geproost op een goede samenwerking.

Voor de andere agenda punten die ter stemming kwamen gebruiken we hier het verslag van Henk Jansen, KNGF bestuurslid.

* Onze beheerders van de bankrekening laten weten dat het saldo van de donaties nu rond de € 4.000 zit. Dank aan allen die gedoneerd hebben! Tevens een oproep voor de volgers die nog geen vrijwillige bijdrage hebben geleverd, om te doneren op rekeningnummer NL 44 SNSB 0773 0332 03 tnv Actiegroep Fysiotherapie.

* Samen met de andere eerstelijns beroepen hebben we vragen gesteld aan NZA. Hierbij een stukje van het verslag, gemaakt door Karen, namens actiegroep diëtiek:
"Ik kreeg de gelegenheid om in een kwartier zonder onderbrekingen alle zorgen over het contracteerproces en de tarieven te uiten. Er werd goed naar geluisterd en de NZa heeft natuurlijk meer signalen uit de markt ontvangen. Het is ze opgevallen dat dit jaar veel zorgaanbieders hun beklag hebben gedaan.

De automatische procedure bij de NZa is om een mail terug te sturen op een klacht dat je je klacht neer kunt leggen bij de NAI. Dit hebben we bekeken. De conclusie hieruit is dat een gang naar het NAI niks oplevert. Het kost grof geld ( +/- 3000 euro's) zonder juridische ondersteuning, beide partijen moeten het bij het NAI willen neerleggen en de NAI oordeelt niet, maar is een soort mediator. De gelden die ermee gemoeid zijn , zijn voor zelfstandige praktijken niet op te brengen voor hetgeen je ervoor terug krijgt. Dus wordt er erg weinig gebruik van gemaakt. Hier schrok de Nza wel van en ze vroegen of VWS dit wist. We hebben het er wel even over gehad bij VWS, maar die verwees naar de NZa. ( kastje muur effect). De vraag van de NZA was om dit nog eens duidelijk bij VWS neer te leggen, omdat het bestaansrecht van het NAI dan in twijfel getrokken wordt, als er weinig tot niet gebruik van wordt gemaakt en je dus nergens inhoudelijk over kan praten.

De Nza is bezig met een monitor te ontwikkelen over de contractering en de tariefstelling binnen de paramedie en verwacht hier het 1e kwartaal 2019 inzicht in te kunnen geven. Dit document dient als gesprekstof tussen partijen en geeft geen oplossingen. Het legt wel de knelpunten bloot. De Nza stuurt niet, maar heeft wel toezicht op het proces.

Over de tarieven is het volgende gezegd:
het is een vrije markt. Dit heeft de minister bepaald. Voor sommige beroepen is er een maxtarief gesteld. De NZa ziet dat de zvz er fors onderzit. Ze kunnen hier niets aan doen, omdat er geen sturing is op tarief. Dat geldt ook voor het inkopen van prestatiecodes. De zvz is het niet verplicht.

Er is sprake van marktmacht als er geen keuze meer is. Die keuze moet dan beperkt zijn aan de zorgverlenerskant, maar ook aan de zorgontvangers kant, met als nadelig gevolg dat de zorg tekort schiet voor de zorgontvanger. Dit is heel erg moeilijk te bewijzen. De burger heeft de keuze uit diverse verzekeraars en dient zich goed te informeren over wat er wel en niet vergoed wordt. Er zijn regionaal natuurlijk gebieden aan te wijzen waar de ene verzekeraar sterker in het zadel zit als de ander, maar het is nergens in Nederland zo dat er maar 1 zorgverzekeraar in 1 gebied zit en verder niemand anders.

We hebben als actiecomité aangegeven dat de kwaliteit van zorg in het geding is en dat de zorgontvanger hierdoor benadeeld wordt. Ja, wij kunnen kwaliteit leveren en willen dat ook graag, maar kwaliteit kost geld. We komen nu in de positie dat we dingen maar niet gaan doen, omdat de vergoeding ontoereikend is om goede kwaliteit te kunnen leveren. De zorgverzekeraar gaat op den duur uitgeholde zorg leveren. Daar heeft niemand wat aan. Daarnaast moet het mogelijk zijn om als zorgverlener met een fulltime praktijk een economisch zelfstandige baan te hebben, dus met aov en pensioen. Het moet niet zo zijn dat we zorg leveren onder de kostprijs. Dit alles is duidelijk, maar de NZa kan zogezegd niks, omdat ze de zv niet kan dwingen de tarieven te verhogen.

Art. 48 punt i is besproken. Daar staat: 
Indien de zorgautoriteit van oordeel is dat een of meer zorgaanbieders of een of meer ziektekostenverzekeraars alleen dan wel gezamenlijk beschikt onderscheidenlijk beschikken over aanmerkelijke marktmacht op een door de zorgautoriteit volgens de beginselen van het algemeen mededingingsrecht afgebakende markt, kan de zorgautoriteit die zorgaanbieder of zorgaanbieders dan wel die ziektekostenverzekeraar of ziektekostenverzekeraars een of meer van de volgende verplichtingen opleggen:
i: de verplichting om de tarieven van door de zorgautoriteit aan te wijzen diensten of leveringen vast te stellen overeenkomstig een door de zorgautoriteit te bepalen berekeningsmethode;

Er moet dus duidelijk sprake zijn van marktmacht en die marktmacht is pas te bewijzen als er aan een aantal punten wordt voldaan. Zolang er geen casus ligt waaruit dit duidelijk blijkt kan de NZa niets. De Nza vraagt om casuïstiek. Ze zegt van te voren al dat het heel erg moeilijk is om de juiste casuïstiek aan te leveren, omdat er altijd keuze is. En de regels gaan pas op, als er geen keuze is. 
Makkelijker is het om de zorgverzekeraar aan te spreken op zijn zorgplicht. Ook hier geldt dat casuïstiek nodig is.

We hebben het ook over Caresq gehad. Zij lijven na tekendatum Aevitae in, onder de voorwaarden van de polis van Caresq. Onze vraag was of dit kan, nadat je getekend hebt. De Nza ( en wij) moeten duidelijk zien te krijgen wat nu precies het verhaal van Aevitae is. Onze hulp is hierin gewenst. Als er een verslechtering plaatsvindt van polisvoorwaarden voor de klant, kunnen ze mogelijk aangesproken worden.

Tot slot:
Wij zijn de zorgverleners, wij zien elke dag weer hoe het eraan toegaat. We komen schrijnende gevallen tegen, ons gevoel zegt soms: dit kan niet. Documenteer al deze dingen. Leg vast. Maak een dossier. We hebben het heel hard nodig om te staven dat het niet goed gaat in onze zorg. En aangeven dat iets niet goed gaat is 1, met een oplossing komen is 2. Dus als je die hebt: laat ook dat weten. Stuur via vangentbrenda@gmail.com uitgewerkte casuistiek, waarvan jij denkt dat het anders moet en kan. Dan kunnen wij dat gebruiken. Samen staan we sterk!"

* Verder zijn we bezig met de voorbereidingen van de dag van de fysiotherapie, 8 december. We hebben de beschikking over een tafel op het ontmoetingsplein. We hopen daar veel collega's te ontmoeten! We nodigen iedereen uit om even langs te komen! We bieden de mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief of de facebookpagina. Handig voor de collega's die nog niet op de hoogte zijn van onze beweging.

* Ook willen we aandacht vragen voor onze website www.actiegroepfysiotherapie.nl

 
 Hier kunnen ook niet-facebook gebruikers de actiegroep volgen en zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Tot nu toe hebben 186 mensen dat gedaan.

* Zaterdag waren we samen met Actiegroep oefentherapie, Saskia Van Der Drift en psychiater, Cobie op de radio. Twee uur lang diverse misstanden in de zorg kunnen bespreken. Dit was een boeiend gesprek. Dit is zonder muziek en pauzes terug te luisteren via YouTube, klik hier >>

Marcel Pool en Brenda van Gent

TWITTERGROEP:
-VGZ ligt pittig onder vuur door “domme” app die laat zien hoeveel behandelingen je nog hebt en binnen paar uur is de reclame uit de ether “getwitterd”.
-zorginkoper CZ blijkt prominent betrokken bij onderzoek naar Parkinsonnetwerk (waar sowieso al veel twijfels over zijn)
-gezondheidseconoom aan de VU (en lid raad van advies NZA) is bereid een “college” te geven aan een selecte groep fysiotherapeuten mbt het zorgstelsel
-NZA komt danig onder vuur door denigrerende reactie op fysiotherapeuten mbt vragen/opmerkingen, mogelijk waren de stagiaires van dienst moe....
-richtlijnen voor COPD blijken ook op Twitter nog altijd onduidelijk 
-het afscheid van Guusje heeft duidelijk gemaakt dat de sanering van de fysiotherapie de insteek is, terwijl dit juist de zuinige, zinnige, dichtbij huis zorg is die veel geld bespaart in de 2e lijn (aan betrokkenen de taak hier keiharde cijfers aan te verbinden)
-huisartsen vereniging LHV adviseert huisartsen het contract met ZKA nog eens extra te overwegen en voegt optie “niet tekenen” er aan toe...., dit is zeer bijzonder!
-vandaag is de eerste bijeenkomst van het “twitterteam”...... 

Natascha Smeets

Dit is de officiele website van Actiegroep Fysiotherapie. Naast de website is de Actiegroep enorm actief op Facebook en Twitter. Inmiddels zijn er 12.000 fysiotherapeuten betrokken!

Aanmelden voor GRATIS nieuwsbrief

Regelmatig worden door de Actiegroep Fysiotherapie zogenaamde updates doorgestuurd. Zo bent u snel op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u deze updates wilt ontvangen, geeft u zich dan op voor onze GRATIS nieuwsbriefservice. Uiteraard respecteren we uw privacy.

Ga naar de contactpagina!

Van harte ondersteund door

Deze website én het logo zijn ontworpen, gebouwd en gratis ter beschikking gesteld aan Actiegroep Fysiotherapie door Phytalis | InFysio.

Phytalis | InFysio is zeer betrokken bij de fysiotherapie en ondersteunt de actiegroep, praktijkhouders en fysiotherapeuten van harte in de dagelijkse onder druk staande praktijkvoering.

marcom@phytalis.nl
www.phytalis.nl | www.infysio.nl