Actiegroep Fysiotherapie: uitkomsten Kostprijsonderzoek Paramedische Zorg voorzichtige stap in de goede richting

De Actiegroep Fysiotherapie heeft kennis genomen van de uitkomsten van het Kostprijsonderzoek Paramedische Zorg. De Actiegroep Fysiotherapie is tevreden dat het onderzoek aantoont dat er een kloof is tussen het tarief dat gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar en de kosten die fysiotherapeuten maken om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Het is een stap in de goede richting, maar er is helaas nog lang geen sprake van een gezond werkklimaat met minder regeldruk en een eerlijke onderhandelingspositie richting zorgverzekeraars.

Snel concrete reparatie van tarief
De Actiegroep Fysiotherapie is voorzichtig optimistisch over de gepubliceerde uitkomsten van het onderzoek, maar benadrukt wel dat er nu ook snel concrete stappen gezet moeten worden om het tarief te repareren. We verwachten dat de zorgverzekeraars in het inkoopbeleid dat zij volgende maand presenteren duidelijkheid geven hoe zij de tarieven gaan repareren. Wij zullen deze voortgang nauwgezet monitoren. 

Patiënt moet centraal blijven staan
Voor Actiegroep Fysiotherapie staat het belang van de patiënt en de kwaliteit van de zorg centraal. We zijn ons bewust dat betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg vanuit maatschappelijk perspectief daarbij van groot belang is. Maar de manier waarop in het onderzoeksrapport wordt gesproken over kostenbesparingen is te kort door de bocht en doet geen recht aan de toegevoegde waarde van fysiotherapie binnen het zorgstelsel. De indruk wordt gewekt dat je zonder verlies van kwaliteit met algemene maatregelen het aantal behandelingen zou kunnen terugbrengen. Daar kan natuurlijk geen sprake van zijn, zoals nu blijkt bij de COPD behandelingen. Wij vinden dat bij deze maatregelen het budget centraal staat en niet het belang van de patiënt. Wij zullen daarom de komende tijd druk blijven uitoefenen op zorgverzekeraars om de meerwaarde van fysiotherapeuten te verzilveren en de preventieve mogelijkheden te stimuleren in plaats van beperkingen op te leggen aan effectieve en zinnige zorg. Alleen dan staat de patiënt en de kwaliteit van zorg ook daadwerkelijk centraal.  

Toekomstbestendige tariefontwikkeling
Fysiotherapeuten leveren een belangrijke bijdrage aan het betaalbaar houden van de zorg. Hoe meer preventie en substitutie door de inzet van fysiotherapie, hoe minder kosten in de duurdere tweedelijnszorg gemaakt hoeven te worden. Dit draagt bij aan het beleid van de minister en de gewenste beheersing van de totale zorgkosten. Helaas komt deze substitutie op dit moment nog onvoldoende van de grond omdat zorgverzekeraars deze substitutie die fysiotherapie realiseert niet kunnen verzilveren. Dat is een probleem waar de fysiotherapeuten geen slachtoffer van mogen worden. Daarom roept de Actiegroep Fysiotherapie de overheid en zorgverzekeraars op om het belang van fysiotherapie te erkennen en snel te komen tot afspraken over een passende, toekomstbestendige tariefontwikkeling waarbij ook aandacht is voor het verzilveren van de substitutie die fysiotherapeuten realiseren.

Vraagtekens
De Actiegroep Fysiotherapie zet daarnaast ook enkele vraagtekens bij een aantal uitkomsten van het rapport. In het bijzonder maken we ons zorgen over de normatieve berekening in het rapport. Zo is de administratietijd waarmee gerekend is verbazingwekkend laag. De Actiegroep Fysiotherapie zal zich ook de komende periode hard blijven maken voor een gezond werkklimaat met minder regeldruk en een eerlijke onderhandelingspositie voor alle fysiotherapeuten.